PORTAL RASMI

BAHAGIAN KEJURURAWATAN

+603 - 8000 8000

nursing@moh.gov.my

+603 - 8890 4149

PERINGATAN KEDUA

Permohonan

PEMBAHARUAN

Perakuan Pengamalan Jururawat Tahunan (APC)

bagi tahun 2023

Tarikh mula permohonan : 1 Mac 2022

Tarikh akhir permohonan :

15 November 2022

SEBELUM atau PADA

Mata CPD bagi tahun 2023 : 20 mata credit dari kategori A1 hingga A8

Permohonan selepas 30 September 2022 akan dikenakan

DENDA lewat.

SECOND NOTICE

Application for

RENEWAL

Annual Practice Certificate (APC) 2023

Application start date : 1 March 2022

Application deadline :

15 November 2022

BEFORE or ON

Credit point for CPD 2023 : 20 credit point

Late application after 30 September 2022 will be

FINED.

PENGUMUMAN

Semua permohonan ke

Nursing & Midwifery Council (NMC) UK

perlu

mengemukakan Pengesahan Pendaftaran (VOR), Laporan Prestasi Kerja Daripada

Majikan Terkini (LOGS) dan Laporan Perubatan semasa kepada Lembaga Jururawat

Malaysia berkuatkuasa serta-merta.

ANNOUNCEMENT

All application to Nursing & Midwifery Council (NMC) UK shall apply

Verification of Registration (VOR), Letter of Good Standing (LOGS) from

current employer and current medical report to Malaysia Nursing Board

with immediate effect

MAKLUMAN

Permohonan

PEMBAHARUAN

Pengekalan Nama

Tarikh mula permohonan : 1 Mac 2022

Tarikh akhir permohonan :

SEBELUM atau PADA 15 November 2022

NOTICE

Application for

RENEWAL

Retention of Name

Application start date : 1 March 2022

Application deadline :

BEFORE or ON 15 November 2022

MAKLUMAN

Permohonan

PEMBAHARUAN

Notis Mengenai Niat Untuk Menjalankan Amalan

Atau Terus Menjalankan Amalan Perbidanan

Tarikh mula permohonan : 1 Mac 2022

Tarikh akhir permohonan :

SEBELUM atau PADA 15 November 2022

NOTICE

Application for

RENEWAL

Notice to Intention To Practice or To Continue To

Practise Midwifery

Application start date : 1 March 2022

Application deadline :

BEFORE or ON 15 November 2022

MAKLUMAN

yang lengkap dengan no tracking bagi tujuan pengeposan semula dokumen kepada pemohon.

Permohonan RON / VOR / VOT perlu disediakan

SAMPUL SURAT BERDAFTAR

Permohonan yang tidak disertakan sampul surat berdaftar akan dihantar

menggunakan sampul surat rasmi Kerajaan.

NOTICE

complete with tracking number for the purpose of re-posting documents to the applicant.

RON / VOR / VOT application must be provided with a

REGISTERED ENVELOPE

Application not accompanied by the above envelope are sent

using a regular official envelope.

SELAMAT DATANG KE LAMAN UTAMA NURSING DIVISION, MINISTRY OF HEALTH

Sejarah bidang kejururawatan bermula seawal tahun 1800an dengan kedatangan Syarikat Hindia Timur di mana hospital-hospital telah diwujudkan bagi pesakit di Pulau Pinang dan Singapura. Hospital-hospital ini pada mulanya diuruskan oleh rahib-rahib Katolik sebelum digantikan dengan jururawat dari England.

Amalan kejururawatan era pra-peperangan in Tanah Melayu (Malaya) dijalankan oleh jururawat yang mendapat latihan semerta semasa bekerja yang mana tunjukajar diberikan oleh bangsa asing contohnya Penyelia Jururawat berbangsa Eropah, Matron atau doktor di hospital. Setiap negeri/penempatan di negeri-negeri Selat mempunyai khidmat kejururawatan tersendiri. Mereka turut menjalankan latihan dan peperiksaan masing-masing yang menjuruskan kepada tahap kejururawatan yang berbeza-beza dari negeri ke negeri yang lain. Pada masa tersebut, bidang kejururawatan lebih menitikberatkan aspek penyembuhan dalam penjagaan pesakit.

Kronologi perkembangan Kejururawatan di Malaysia.

1923- Pengwujudan Perundangan berkaitan Kawalan Amalan Kebidanan dan latihan Bidan di penempatan negeri-negeri Selat dan seterusnya ke semua negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu.

Akta Kejururawatan dan  Ordinan Pendaftaran Jururawat telah diaktakan bagi mengawal amalan kejururawatan. Ini seterusnya menjurus kepada penubuhan Lembaga Jururawat yang berfungsi mengawalselia pendidikan kejururawatan serta pendaftaran jururawat.

Copyright © 2015 - Nursing Division, Ministry of Health Malaysia